Zespół Szkół Budowlanych
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki kontroli

25.10.2018r.- Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach: Ocena stanu sanitarnego szkoły.

Wyniki kontroli: brak zaleceń

03.07.2018r. Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku:

Obserwacje przebiegu egzaminu zawodowego

Wyniki kontroli: brak zaleceń

20.03.2018r.- Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach: Pobranie próbek wody basenowej oraz z sytemu cyrkulacji basenu

Wyniki kontroli: brak zaleceń

24.10.2017r.- Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach: Kontrola warunków pracy na basenie

Wyniki kontroli: brak zaleceń

22.05.2017r. -Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku:

Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu.

Wyniki kontroli:  brak zaleceń

 od 10.01.2017r. do 20.01.2017r. -Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku:

Przestrzeganie zasad oceniania wewnątrzszkolnego oraz respektowanie praw ucznia w kontekście skargi.

Wyniki kontroli: Należy dostosować zapisy statutu w zakresie wewnątrzszkolnego oceniania do aktualnie obowiązujacych przepisów rodziału 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 843 z późn. zm.) z uwzględnioeniem nieprawidłowosci wymienionych w protokole kontroli  w terminie do 28 lutego 2017r.

 29.12.2016r. -Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku:

Ocena pracy dyrektora.

Wyniki kontroli: brak zaleceń

od 11.02.2016r. do 29.02.2016r.- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i innych składek.  Ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłaceanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych 

Wybiki kontroli- brak zlaeceń

od 23.11.2015r do 07.12.2015r. - Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku: Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w Technikum nr 4 im. Henryka Sławika i w Zasadniczej Szkole Zawodowej im. Henryka Sławika w zakresie:"Uczniowie nabywający wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej"

Wyniki kontroli: Raporty z ewaluacji Technikum nr 4 im. Henryka Sławika i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 im. Henryka Sławika są dostępne na stronie internetowej Systemu Ewaluacji Oświatowej pod adresem: http://www.npseo.pl/action/raports

09.11.2015r. - Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku: Kontrola w Technikum nr 4 im. Henryka Sławika i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 im. Henryka Sławika dotycząca zgodności zatrudnienia nauczycieli szkół i placówek z wymaganymi kwalifikacjami.

Wyniki kontroli: brak zaleceń

01.10.2015r.- Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach: Ocena stanu sanitarnego szkoły.

Wyniki kontroli: 1. Wposażyć kabiny WC dla dziewcząt w zamykane kosze na odpady.

2. Uzupełnić brakującą deskę sedesową w pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców I pietro.

3. Zapewnić prawidłowy sposób dystrybucji ręczników papierowych we wszystkich toaletach, oraz papieru toaletowego w kabinie WC dziewcząt.

4. Uzupełnić oświetlenie kabiny WC, doprowadzić do prawidłowego stanu technicznego pisuar w sanitariatach chłopców zlokalizowanych przy sali gimnastycznej.

5. Wyposażyć w ręczniki papierowe oraz mydło w płynie sanitariaty chłopców zlokalizowane przy sali gimnastycznej.

6. Wyposażyć w mydło w płynie , papier toaletowy oraz ręczniki papierowe sanitariaty dziewcząt zlokalizowane przy sali gimnastycznej.

7 Wyposażyć w ręczniki papierowe toaletę dla chłopców zlokalizowaną na basenie.

8. Zaprowadzić porządek w magazynie i na zapleczu pływalni.

Zalecenia wykonano w całości w ustalonych terminach.

20.03.2015r. - Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku: Wizytacja programu "Podstępne WZW"

Wyniki kontroli: brak zaleceń

20.01.2015r. - Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku: Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Wyniki kontroli: Brak zaleceń

23.12.2014r.- Kuratorium Oświaty w Katowicach Dekegatura w Rybniku: Kontrola w Technikum nr 4 im. Henryka Sławika i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 im. Henryka Sławika celem zebrania informacji o szkole w związku z tworzeniem interaktywnej mapy szkół zawodowych w Polsce w terminie od 9.12.2014r. do 9.01.2015r.

Wyniki kontroli: brak zaleceń

09.07.2014r.-Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach- Konrola warunków higieny pracy pracowników pływalni krytej.

Wyniki kontroli: 1.Ocena ryzyka zawodowego nie uwzględnia wymaganych informacji o szkodliwych dla zdrowia czynnikach biologicznych na stanowisku pracy: sprzątaczka co stanowi naruszenie paragrafu 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.04.2005r. ( Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.).

2. Ocena ryzyka zawodowego nie uwzględnia wszystkich informacji dotyczących zagrożeń chemicznych na stanowiskach : konserwator, sprzątaczka co stanowi naruszenia paragrafu 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004r. ( Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz.86 z późn. zm.),

3. Brak instrukcji stanowiskowych zawierających informacje z kart charakterystyki dla stanowisk: sprzątaczka, ratowinik co stanowi naruszenie paragrafu 41 ust.1 oraz ust.2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. ( Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

4. Brak odpowiednich procedur dezynfekcji dla stanowisk: ratowinik na basenie, sprzątaczka co stanowi naruszenia paragrafu 11 ust. 1 pkt.4 lit.b Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.04.2005r. ( Dz. U. nr 81, poz. 716 z późn. zm.)

Zalecenia wykonano w całości w wymaganym terminie.

17.06.2013r. - Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku: Obserwacja przebiegu egzaminu zawodowego.

Wyniki kontroli: Brak zaleceń

09.05.2013r. - Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku: Obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego.

Wyniki kontroli: Brak zaleceń

 29.04.2013r. -Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku : Przekazanie protokołu kontroli 
                          doraźnej.                                                                            

Wyniki kontroli: Brak zaleceń

23.04.2013r.- Kuratorium Oświaty Delegatura Rybnik: kontrola doraźna (realizacja godz. z art.42 KN).

                          Wyniki kontroli: brak zaleceń

15.10.2012r. -Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny: Ocena stanu sanitarnego szkoły.

Wyniki kontroli: ŚPWIS nakazał zapewnić bieżąca ciepłą wodę przy dwóch umywalkach w-c dziewcząt ( parter) oraz przy dwóch umywalkach w-c dziewczat ( piętro). Decyzja została wykonana w całości w ustalonym terminie do 31.10.2012r.

15.11.2012r.-Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny: Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń objetych decyzją administracyjną.

Wyniki kontroli: brak zaleceń

27.07.2012r. - Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Wyniki kontroli:

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowosci opisane z 27 lipca 2012r.. W celu poprawy istniejacego stanu

zobowiązuje się do wykonania następujacych zaleceń:

1. Ksiegi rachnkowe prowdzic rzetelnie, bezbłednie, sprawdzalnie i na bieżąco, aby dokonane w nich zapisy odzwierciedlały stan rzeczywisty oraz umożliwiały sprawdzenie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W księgach rachunkowych prawidłowo ujmować wszystkie operacje gospodarcze.

3. Wydatki ewidencjonować według prawidłowch podziałek klasyfikacji budżetowej.

4. W sprawozdaniach wykazywać prawidłowe dane.

5. Prawidłowo rozliczać wypłacone pracownikom zaliczki.

6. Zwrócić się do emerytki szkoły o zwrot zawyżonego dofinansowania do "wczasów pod  gruszą"; w razie odmowy obciążyć osobę odpowiedzialną.

7. Świadczenia z ZFŚS przyznawać zgodnie z regulaminem.

8. Stosować procedury obowiazujące w jednostce.

9. Środki gromadzone na wydzielonym rachunku przeznaczać zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta.

10. Przestrzegać zapisó zawartych w umowach najmu.

11. Wystawiac noty korygujace do otrzymanych faktur z błędnymi danymi jednostki.

12. Gotówkę pobraną z banku ewidencjonować w raportach pod datą podjecia.

13. W sprawozdaniach o wynagrodzeniach i wydatkach z nimi związanych wykazywać prawidłowe dane.

14. Zwiększyć nadzór nad pracą Głównej ksiegowej.

O wykonaniu zaleceń pkt. 6 prosze poinformować w terminie 30 dni od daty otrzymania ninijeszego pisma.

W dniu 07.09.2013r. poinformowano Prezydenta Miasta Rybnika, iż zalecenie dot. pkt.6 zostało wykonane, a kwota zawyżonego dofinansowania do " wczasów pod gruszą" zwrócone na konto ZFŚS


Data dodania: 2016-01-11 07:58:08
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska