Zespół Szkół Budowlanych
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.07.2022r.

dotyczące zakupu i  dostawy urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby
Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku

 


Data dodania: 2022-07-04 14:11:39
Autor: Katarzyna Kowalska


 

Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2022 r.

na  wykonanie nowego otworu drzwiowego na korytarz główny Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku oraz wykonanie robót towarzyszących


Data dodania: 2022-05-19 12:07:01
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


Zapytanie ofertowe z dnia 12.04.2022 r.

dotyczy: wykonania  instalacji elektrycznej i niskoprądowej  oraz zabudowa ścianki oddzielającej z okien PCV w sali nr 16 Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku

w ramach projektu pn. „ Moje CV moją szansą na rynku pracy” współfinansowanego ze środkówUnii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

 

 


Data dodania: 2022-04-12 13:11
Autor: Katarzyna Kowalska


 

Zapytanie ofertowe z dnia 17.06.2022 r.

na zakup i dostawę giloszy do legitymacji szkolnych 


Data dodania: 2022-05-31 14:36
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2022-06-09 14:42
Autor: Kowalska Katarzyna


 

Zapytanie ofertowe z dnia 31.05.2022 r.

na zakup i dostawę artykułów eksploatacyjnych do drukarek w ramach projektu pn. „ Moje CV moją szansą na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

 


Data dodania: 2022-06-01 12:49
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2022-06-10 11:48
Autor: Kowalska Katarzyna


 

Zapytanie ofertowe z dnia 01.06.2022 r.

na zakup i dostawę papieru fotograficznego w ramach projektu pn. „ Moje CV moją szansą na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2022 r.

na zakup i dostawę foteli biurowych

 

Zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2022 r.

na zakup i dostawę tonera do drukarki


Data dodania: 2018-11-23 13:13:23
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2019-05-07 10:25:31
Autor: Sylwestra Nagler - Minakowska


Stan mienia Zespołu Szkół Budowlanych na dzień 31.08.2018r.

  • Środki trwałe -  9 265 448,73 zł
  • Pozostałe środki trwałe - 1 564 080,15 zł
  • Wartości niemateriałne i prawne - 287 831,60 zł

Data dodania: 2018-08-31 14:28:05
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


25.10.2018r.- Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach: Ocena stanu sanitarnego szkoły.

Wyniki kontroli: brak zaleceń

03.07.2018r. Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku:

Obserwacje przebiegu egzaminu zawodowego

Wyniki kontroli: brak zaleceń

20.03.2018r.- Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach: Pobranie próbek wody basenowej oraz z sytemu cyrkulacji basenu

Wyniki kontroli: brak zaleceń

24.10.2017r.- Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach: Kontrola warunków pracy na basenie

Wyniki kontroli: brak zaleceń

22.05.2017r. -Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku:

Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu.

Wyniki kontroli:  brak zaleceń

 od 10.01.2017r. do 20.01.2017r. -Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku:

Przestrzeganie zasad oceniania wewnątrzszkolnego oraz respektowanie praw ucznia w kontekście skargi.

Wyniki kontroli: Należy dostosować zapisy statutu w zakresie wewnątrzszkolnego oceniania do aktualnie obowiązujacych przepisów rodziału 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 843 z późn. zm.) z uwzględnioeniem nieprawidłowosci wymienionych w protokole kontroli  w terminie do 28 lutego 2017r.

 29.12.2016r. -Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku:

Ocena pracy dyrektora.

Wyniki kontroli: brak zaleceń

od 11.02.2016r. do 29.02.2016r.- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i innych składek.  Ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłaceanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych 

Wybiki kontroli- brak zlaeceń

od 23.11.2015r do 07.12.2015r. - Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku: Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w Technikum nr 4 im. Henryka Sławika i w Zasadniczej Szkole Zawodowej im. Henryka Sławika w zakresie:"Uczniowie nabywający wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej"

Wyniki kontroli: Raporty z ewaluacji Technikum nr 4 im. Henryka Sławika i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 im. Henryka Sławika są dostępne na stronie internetowej Systemu Ewaluacji Oświatowej pod adresem: http://www.npseo.pl/action/raports

09.11.2015r. - Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku: Kontrola w Technikum nr 4 im. Henryka Sławika i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 im. Henryka Sławika dotycząca zgodności zatrudnienia nauczycieli szkół i placówek z wymaganymi kwalifikacjami.

Wyniki kontroli: brak zaleceń

01.10.2015r.- Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach: Ocena stanu sanitarnego szkoły.

Wyniki kontroli: 1. Wposażyć kabiny WC dla dziewcząt w zamykane kosze na odpady.

2. Uzupełnić brakującą deskę sedesową w pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców I pietro.

3. Zapewnić prawidłowy sposób dystrybucji ręczników papierowych we wszystkich toaletach, oraz papieru toaletowego w kabinie WC dziewcząt.

4. Uzupełnić oświetlenie kabiny WC, doprowadzić do prawidłowego stanu technicznego pisuar w sanitariatach chłopców zlokalizowanych przy sali gimnastycznej.

5. Wyposażyć w ręczniki papierowe oraz mydło w płynie sanitariaty chłopców zlokalizowane przy sali gimnastycznej.

6. Wyposażyć w mydło w płynie , papier toaletowy oraz ręczniki papierowe sanitariaty dziewcząt zlokalizowane przy sali gimnastycznej.

7 Wyposażyć w ręczniki papierowe toaletę dla chłopców zlokalizowaną na basenie.

8. Zaprowadzić porządek w magazynie i na zapleczu pływalni.

Zalecenia wykonano w całości w ustalonych terminach.

20.03.2015r. - Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku: Wizytacja programu "Podstępne WZW"

Wyniki kontroli: brak zaleceń

20.01.2015r. - Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku: Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Wyniki kontroli: Brak zaleceń

23.12.2014r.- Kuratorium Oświaty w Katowicach Dekegatura w Rybniku: Kontrola w Technikum nr 4 im. Henryka Sławika i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 im. Henryka Sławika celem zebrania informacji o szkole w związku z tworzeniem interaktywnej mapy szkół zawodowych w Polsce w terminie od 9.12.2014r. do 9.01.2015r.

Wyniki kontroli: brak zaleceń

09.07.2014r.-Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach- Konrola warunków higieny pracy pracowników pływalni krytej.

Wyniki kontroli: 1.Ocena ryzyka zawodowego nie uwzględnia wymaganych informacji o szkodliwych dla zdrowia czynnikach biologicznych na stanowisku pracy: sprzątaczka co stanowi naruszenie paragrafu 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.04.2005r. ( Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.).

2. Ocena ryzyka zawodowego nie uwzględnia wszystkich informacji dotyczących zagrożeń chemicznych na stanowiskach : konserwator, sprzątaczka co stanowi naruszenia paragrafu 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004r. ( Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz.86 z późn. zm.),

3. Brak instrukcji stanowiskowych zawierających informacje z kart charakterystyki dla stanowisk: sprzątaczka, ratowinik co stanowi naruszenie paragrafu 41 ust.1 oraz ust.2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. ( Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

4. Brak odpowiednich procedur dezynfekcji dla stanowisk: ratowinik na basenie, sprzątaczka co stanowi naruszenia paragrafu 11 ust. 1 pkt.4 lit.b Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.04.2005r. ( Dz. U. nr 81, poz. 716 z późn. zm.)

Zalecenia wykonano w całości w wymaganym terminie.

17.06.2013r. - Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku: Obserwacja przebiegu egzaminu zawodowego.

Wyniki kontroli: Brak zaleceń

09.05.2013r. - Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku: Obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego.

Wyniki kontroli: Brak zaleceń

 29.04.2013r. -Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku : Przekazanie protokołu kontroli 
                          doraźnej.                                                                            

Wyniki kontroli: Brak zaleceń

23.04.2013r.- Kuratorium Oświaty Delegatura Rybnik: kontrola doraźna (realizacja godz. z art.42 KN).

                          Wyniki kontroli: brak zaleceń

15.10.2012r. -Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny: Ocena stanu sanitarnego szkoły.

Wyniki kontroli: ŚPWIS nakazał zapewnić bieżąca ciepłą wodę przy dwóch umywalkach w-c dziewcząt ( parter) oraz przy dwóch umywalkach w-c dziewczat ( piętro). Decyzja została wykonana w całości w ustalonym terminie do 31.10.2012r.

15.11.2012r.-Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny: Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń objetych decyzją administracyjną.

Wyniki kontroli: brak zaleceń

27.07.2012r. - Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Wyniki kontroli:

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowosci opisane z 27 lipca 2012r.. W celu poprawy istniejacego stanu

zobowiązuje się do wykonania następujacych zaleceń:

1. Ksiegi rachnkowe prowdzic rzetelnie, bezbłednie, sprawdzalnie i na bieżąco, aby dokonane w nich zapisy odzwierciedlały stan rzeczywisty oraz umożliwiały sprawdzenie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W księgach rachunkowych prawidłowo ujmować wszystkie operacje gospodarcze.

3. Wydatki ewidencjonować według prawidłowch podziałek klasyfikacji budżetowej.

4. W sprawozdaniach wykazywać prawidłowe dane.

5. Prawidłowo rozliczać wypłacone pracownikom zaliczki.

6. Zwrócić się do emerytki szkoły o zwrot zawyżonego dofinansowania do "wczasów pod  gruszą"; w razie odmowy obciążyć osobę odpowiedzialną.

7. Świadczenia z ZFŚS przyznawać zgodnie z regulaminem.

8. Stosować procedury obowiazujące w jednostce.

9. Środki gromadzone na wydzielonym rachunku przeznaczać zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta.

10. Przestrzegać zapisó zawartych w umowach najmu.

11. Wystawiac noty korygujace do otrzymanych faktur z błędnymi danymi jednostki.

12. Gotówkę pobraną z banku ewidencjonować w raportach pod datą podjecia.

13. W sprawozdaniach o wynagrodzeniach i wydatkach z nimi związanych wykazywać prawidłowe dane.

14. Zwiększyć nadzór nad pracą Głównej ksiegowej.

O wykonaniu zaleceń pkt. 6 prosze poinformować w terminie 30 dni od daty otrzymania ninijeszego pisma.

W dniu 07.09.2013r. poinformowano Prezydenta Miasta Rybnika, iż zalecenie dot. pkt.6 zostało wykonane, a kwota zawyżonego dofinansowania do " wczasów pod gruszą" zwrócone na konto ZFŚS


Data dodania: 2016-01-11 07:58:08
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 24.03.2022r.

dotyczy:  przeprowadzenia szkolenia zawodowego

w ramach projektu pn. „ Moje CV moją szansą na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

 

 


Data dodania: 2022-03-24 14:35
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.05.2022 r.

zakup i dostawa biletów lotniczych z Polski do Portugali z powrotem  dla uczestników akredytowanego projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-000006057 w ramach programu ERASMUS+, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcji kluczowa 1:  Mobilność edukacyjna osób.ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14.04.2022r.

dotyczące zakupu i  dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby
Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 25.04.2022                                                                   

na zakup i dostawę artykułów biurowych

na potrzeby Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.03.2022r.

dotyczące zakupu i  dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby
Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 28.03.2022r.

dotyczy:  zakupu i dostawy  biletów lotniczych z Polski do Włoch  i z powrotem w ramach projektu  pn. „ Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe”, programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach Akcji 1: Edukacja szkolna Mobilność uczniów i nauczycieli. 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.03.2022r.

dotyczące zakupu i  dostawy tablicy moderacyjnej w ramach akredytowanego projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-000006057 w ramach programu ERASMUS+, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcji kluczowa 1:  Mobilność edukacyjna osób. 

 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10.03.2022 r.

 dotyczące usługi  wynajmu autokaru/mikrobusa (max 10) wraz z kierowcą do przewozu uczestników projektu pn. „WorkAble” Erasmus+ KA202 Partnerstwo strategiczne. Wymiana dobrych praktyk. 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 10.03.2022 r. dotyczące zakupu i dostawy artykułów eksploatacyjnych do drukarek

 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 02.03.2022r. 

dotyczące zakupu i  dostawy artykułów gospodarczychna potrzeby
Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku
 

 

 


Data dodania: 2022-01-20 13:17
Autor: Katarzyna Kowalska


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.02.2022r.

dotyczące zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby

Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku  w ramach projektu  pn. „ Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe”, programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach Akcji 1: Edukacja szkolna Mobilność uczniów i nauczycieli.


Data dodania: 2021-11-26 12:37
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2021-11-16 12:55
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2021-11-05 13:51
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2021-11-16 12:13
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2021-08-31 12:35
Autor: Katarzyna Kowalska


 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.08.2021r.
dotyczące zakupu  i dostawy wyposażenia


Data dodania: 2021-08-24 14:14:54
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2021-08-13 11:50


.


Data dodania: 2021-06-14 13:20
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2021-04-30 11:36
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 30.04.2021r.

 dotyczące zakupu i  dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania


Data dodania: 2021-05-06 10:36:11
Autor: Sylwestra Nagler - Minakowska


 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.05.2021r.
dotyczące zakupu  i dostawy wyposażenia

w ramach projektu „ Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT  


Data dodania: 2021-05-10 08:47:32
Autor: Katarzyna Kowalska


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10.05.2021r.
dotyczące zakupu  i dostawy artykułów biurowych

ZSB. 343.12.2020 Przetarg Nieograniczony 
na zakup i  dostawa sprzętu fotograficznego i komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu
pn. „ Moje CV moją szansą na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego


Data dodania: 2020-12-09 10:43:38
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


Zapytanie ofertowe 29/2020
z dnia 30.11.2020
dotyczące wynajmu mikrobusu wraz z kierowcą do przewozu uczniów  i opiekunów na szkolenia
Termin składania ofert: do dnia 08.12.2020 r. godz. 10.00


Data dodania: 2020-11-30 14:00:51
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2020-11-24 10:48:13
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.11.2020r. Nr 28/2020
dotyczące zakupu  i dostawy kamery termowizyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.11.2020r. Nr 27/2020
dotyczące zakupu  i dostawy szafy do przechowywania i ładowania komputerów przenośnych oraz ekranu projekcyjnego


Data dodania: 2020-11-24 10:32:47
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( ZSB.343.14.2020)

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.)     

                      
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „ Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny)

dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT


Data dodania: 2020-11-12 12:06
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2020-09-18 14:03
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (ZSB.343.7.2020)

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)                           
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „ Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (ZSB.343.11.2020)

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.”Czesko-polska szkoła renowacji zabytków”
finansowanego przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, 
Osi Priorytetowej 3 - Edukacja i kwalifikacje


Data dodania: 2020-09-18 09:42
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2020-09-16 12:07:00
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowkaData dodania: 2020-08-20 13:05:34
Autor: Kowalska Katarzyna


Zapytanie ofertowe 19/2020
z dnia 10.08.2020 r.
na wynajem mikrobusu wraz z kierowcą do przewozu uczniów i opiekunów

Termin składania ofert: do dnia 19.08.2020 r. go godz.10.00

Zapytanie ofertowe 18/2020
z dnia 09.07.2020 r.
a zakup i dostawę dwóch tachimetrów elektronicznych

Termin składania ofert: do dnia 17.07.2020 r.


Data dodania: 2020-07-09 14:52
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( ZSB.343.6.2020)

na zakup i dostawa sprzętu komputerowego
w ramach projektu pn.”Czesko-polska szkoła renowacji zabytków”
finansowanego przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, 
Osi Priorytetowej 3 - Edukacja i kwalifikacje

Zapytanie ofertowe 16/2020 
z dnia 08.06.2020 r.
dotyczące wynajmu mikrobusu wraz z kierowcą do przewozu uczniów i opiekunów na szkolenie.

Termin składania ofert: do dnia 16.06.2020 r. godz.10.00


Data dodania: 2020-07-06 12:01
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


Zapytanie ofertowe 14/2020 
z dnia 05.06.2020 r.
dotyczące zakupu wraz z dostawą toneru do drukarki HP

Termin składania ofert: do dnia 10.06.2020 r. godz.10.00

Zapytanie ofertowe 15/2020 
z dnia 08.06.2020 r.
dotyczące zakupu wraz z dostawą artykułów elektrycznych

Termin składania ofert: do dnia 15.06.2020 r. godz.10.00

Zapytanie ofertowe 12/2020 
z dnia 25.05.2020 r.
dotyczące wynajmu mikrobusu wraz z kierowcą do przewozu uczniów i opiekunów

Termin składania ofert: do dnia 02.06.2020 r. godz.10.00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (ZSB.343.8.2020)

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)                            
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „ Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( ZSB.343.5.2020)

na zakup i  dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu
„ Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZSB.343.3.2020

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)                           
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „ Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZSB.343.4.2020

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)                           
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „ Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT


Data dodania: 2020-03-05 13:50:00
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZSB.343.2.2020

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)                           
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „ Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZSB.343.1.2020

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)                           
na przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „ Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT


Data dodania: 2020-01-30 13:59:19
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2020-02-05 12:29:36
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2020-02-11 09:08:24
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2019-12-02 10:16:15
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2019-12-12 15:26:30
Autor: Kowalska Katarzyna


SIWZ na zakup i  dostawę sprzętu komputerowego
w ramach projektu „ Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku
na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT


Data dodania: 2019-10-07 14:58
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2019-09-16 13:48:59Data dodania: 2019-01-14 09:43:09
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2019-11-29 11:06:06
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2019-11-29 12:14:40
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2019-12-02 07:53:27
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2019-12-02 08:35:01
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2019-12-02 10:17:42
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2019-12-02 11:38:12
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2019-12-04 11:07
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2019-12-03 11:08:06
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2019-12-06 11:42:53
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2019-11-15 13:00:05
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2019-10-28 14:44:23
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2019-10-22 07:4
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2019-10-21 14:30:40
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2019-10-21 08:11:16
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2019-10-02 15:03:28
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


Zapytanie ofertowe nr 27/2019

dotyczy: utworzenia Akademii Cisco w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku


Data dodania: 2019-09-17 12:54:03
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2019-06-26 10:12:00
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2019-06-03 10:21:00
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2019-09-27 10:51:41
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2019-09-19 14:39:03
Autor: Katarzyna Kowalska


Zapytanie ofertowe nr 28/2019

dostawa artykułów biurowych na potrzeby Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku


Data dodania: 2019-09-06 15:07:04
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2019-08-14 11:08:26
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2019-07-08 11:20:04
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2019-06-28 14:08:19
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2019-05-31 09:43:00
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2019-05-30 12:56:30
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2019-05-27 09:59:00
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2019-05-20 13:09:10
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2019-05-15 13:02:02
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2019-09-17 15:59:55
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2019-06-27 15:01:51
Autor: Katarzyna Kowalska


Zapytanie ofertowe nr 21/2019

dotyczy: utworzenia Akademii Cisco w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku


Data dodania: 2019-05-10 09:34:00
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2019-04-05 14:21:31
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2019-03-13 14:05:02
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2019-03-12 08:57:24
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2019-03-12 08:24:53
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2019-03-05 13:38:16
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2019-02-27 14:36:33
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2019-02-25 14:19:58
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2019-02-21 10:39:56
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2019-02-19 09:10:00
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2019-02-05 12:30
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2019-01-28 12:27
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2019-01-25 13:28:20
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2019-01-24 13:23:14
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2019-01-23 09:27:27
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2019-01-17 14:30
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2019-01-17 14:43:59
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2019-01-16 08:44:03
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2018-12-06 10: 30
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2018-12-06 09:05
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2018-11-08 10:57
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2018-11-08 09:27
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2018-10-31 12:26
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2018-10-31 12:26
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2018-10-31 12:26
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2018-10-30 10:15
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2018-10-16 12:19:53
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2018-09-27 09:05
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2018-09-26 15.30
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2018-09-21 11:58Data dodania: 2018-09-21 11:58
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2018-09-17 09:07
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2018-09-03 11:05
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2018-08-29 12:52:53
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2018-08-16 13:24
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2018-07-13 11:17:55
Autor: Sylwestra Nagler - MinakowskaData dodania: 2018-07-02 12:39
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2018-06-25 11:30
Autor: Kowalska KatarzynaData dodania: 2018-06-25 10:55
Autor: Kowalska Katarzy naData dodania: 2018-04-10 12:44
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2018-04-06 13:33
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2018-03-28 13:26:33
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2018-02-28 08:09
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2018-02-26 11:45
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2018-01-26 14:00
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2018-01-25 09:40
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2018-01-24 09:19
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2018-01-24 09:20
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2018-01-24 08:35
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2018-01-24 08:38
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2016-11-23 08:08:03
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2017-07-12 10:56:33
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2017-06-08 13:27:03
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2016-12-01 13:09:01
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2017-01-09 12:59:38
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2017-05-31 12:33:39
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2017-06-08 12:36:36
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2017-02-01 15:01:20
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2017-02-2812:30:15
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2017-04-27 14:49:53
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2017-05-30 11:02:23
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2017-06-07 15:19:31
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2016-12-01 10:32:53
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2016-11-22 10:26:50
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2017-05-31 11:08:40
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2016-11-23 09:32:40
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2016-10-17 15:45:08
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2016-10-01 10:49:09
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2016-09-30 15:46:20
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2016-09-30 15:43:16
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2016-09-23 14:18:32
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2016-08-30 15:02:07
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2016-08-26 12:50:00
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2016-03-11 14:17:20
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2016-03-11 14:02:46
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2016-01-05 14:38:32
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2015-09-30 15:45:46
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2015-09-28 10:54:38
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2015-08-28 10:45:41
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2015-05-14 15:05:54
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2015-05-040 14:54:43
Autor: Joanna Wójcik


Zarządzenie Nr 8/2015

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie: wprowadzenia aneksu nr 4 do regulaminu pracy.


Data dodania: 2015-04-27 14:10:03
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2015-04-20 15:43:41
Autor: Joanna Wójcik


Zarządzenie nr 2/2015

z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie: wprowadzenia procedury strategii działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku


Data dodania: 2015-01-26 14:51:13
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2014-12-21 15:44:35
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2014-12-15 15:22:03
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2014-10-27 15:41:39
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2014-08-29 15:09:16
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2013-09-02 14:40:01
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2012-09-19 14:38:57
Autor: Bogdan ZapartyData dodania: 2010-12-31 11:54:41
Autor: Bogdan Zaparty


NOWELIZACJA STATUTU

Uchwałą NR 29/2016/2017

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku

z dnia 13.02.2017 r.

Zarządzenie nr 9/2012
Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie: dopuszczenia do użytku Szkolne Zestawy Programów Nauczania
   na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkól Budowlanych


Data dodania: 2014-04-24 14:54:27
Autor: Joanna Wójcik


Zarządzenie nr 1/2015

z dnia 10 stycznia 2015 r.

w sprawie: klasyfikacji i podsumowania pracy szkoły za I-szy okres w roku szkolnym 2014/2015


Data dodania: 2015-02-19 15:04:56
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2015-02-19 15:12:29
Autor: Joanna Wójcik


ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLAS PIERWSZYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU
NA ROK SZKOLNY 2015/2016


Data dodania: 2015-09-28 15:25:19
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2015-01-26 14:43:03
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2014-10-28 15:40:48
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2014-03-04 14:36:43
Autor: Joanna Wójcik


Statut ZSB – tekst ujednolicony


Data dodania: 2016-03-18 13:58:50
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLAS PIERWSZYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU
NA ROK SZKOLNY 2012/2013


Data dodania: 2012-02-29 09:45:24
Autor: Bogdan ZapartyData dodania: 2014-03-04 14:39:15
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2014-03-21 13:18:46
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2014-09-16 15:26:11
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2014-02-28 15:32:05
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2014-02-11 15:09:21
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2013-09-30 15:00:20
Autor: Joanna Wójcik


Zarządzenie Nr 11/2012
Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych
z dnia 30.09 2012 r.

w sprawie: zmian w organizacji pracy placówki


Data dodania: 2012-10-05 19:54:33
Autor: Bogdan ZapartyData dodania: 2012-03-13 08:56:15
Autor: Bogdan ZapartyData dodania: 2011-10-05 11:54:41
Autor: Bogdan ZapartyData dodania: 2010-12-07 18:01:13
Autor: Bogdan ZapartyData dodania: 2012-03-01 12:38:06
Autor: Bogdan Zaparty


Nowelizacja statutu nr 1 - uchwala 13-20112012


Data dodania: 2012-03-01 12:35:36
Autor: Bogdan ZapartyData dodania: 2012-06-25 11:05:49
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2012-06-21 13:09:37
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2012-06-18 09:19:04
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2012-06-15 13:17:43
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2012-06-06 13:33:33
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2012-05-29 11:24:32
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2012-05-29 11:23:38
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2012-05-29 11:22:22
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2012-05-28 14:53:37
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2012-05-09 12:01:13
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2012-05-09 12:00:07
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2012-05-09 11:59:33
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


27.07.2012r. - Urząd Miasta Rybnika Biuro Audytu i Kontroli Wewnetrznej: kontrola dot. całokształtu działalności kontrolowanej jednostki w okresie od 1 stycznia 2010r. do dnia 27 lipca 2012r.


Data dodania: 2012-03-07 13:07:49
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2012-02-27 14:27:02
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2012-02-08 11:14:18
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2012-02-08 11:13:55
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2012-02-08 11:12:11
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-12-28 11:32:44
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-12-20 14:34:04
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-12-20 14:32:57
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-12-15 13:58:53
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-12-13 14:47:31
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-12-13 14:46:01
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-12-13 14:45:11
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-11-30 15:13:54
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-11-30 15:12:16
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-11-30 15:11:05
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-11-30 11:36:33
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-11-24 15:59:07
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-11-18 11:07:05
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-11-18 11:04:15
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-11-18 11:02:28
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-11-14 14:13:54
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-11-04 13:10:58
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-10-31 15:39:58
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-10-26 10:27:00
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-10-26 12:43:34
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-10-26 12:42:02
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-10-26 12:41:11
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-10-26 12:20:02
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-10-26 12:19:57
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-10-26 12:18:42
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-09-01 17:30:02
Autor: Bogdan ZapartyData dodania: 2011-02-26 13:58:51
Autor: Bogdan ZapartyData dodania: 2011-10-24 15:08
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-10-18 11:15
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-10-18 11:14
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-10-12 13:34:05
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-10-12 13:33:12
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-10-12 13:32:55
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-09-19 12:49:53
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-08-29 14:12:26
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-08-24 09:45:08
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-08-24 09:43:30
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-08-24 09:38:45
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-08-12 12:46:12
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-08-11 12:05:55
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2010-12-07 18:09:46
Autor: Bogdan ZapartyData dodania: 2010-12-07 18:09:06
Autor: Bogdan ZapartyData dodania: 2011-08-09 11:54:28
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-08-09 11:52:40
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-08-05 13:09:03
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-08-02 14:24:13
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-08-02 14:22:41
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-08-02 14:20:49
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-08-02 13:41:02
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-08-02 13:18:58
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-08-02 13:15:05
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-08-02 12:55:09
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-08-03 14:02:14
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-08-03 13:55:13
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-08-03 15:54:18
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-07-25 09:33:28
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-07-21 10:50:18
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-07-21 10:45:03
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-07-21 10:40:46
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-07-05 11:50:37
Autor: Sylwestra Nagler - MinakowskaData dodania: 2011-06-20 14:39:54
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-06-10 15:04:18
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-06-10 15:03:25
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-06-10 15:00:16
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-06-07 12:31:09
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-06-07 12:30:39
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-06-07 12:30:14
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-04-15 15:26:39
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-04-15 15:24:26
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-04-15 15:22:16
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-04-15 10:14:11
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-04-06 13:51:29
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-04-06 13:50:10
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-04-06 13:48:58
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-04-22 10:06:06
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-03-09 14:49:09
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-03-01 10:13:25
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-02-11 13:19:09
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-02-11 13:17:33
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-02-09 09:45:58
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-02-08 12:02
Autor: Bogdan Zaparty